icn

GDPR - Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů informačního centra

Informace o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů informačního centra je Informační centrum.

Informační centrum zpracovává osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR a na základě smlouvy o poskytování služeb.

Údaje jsou zpracovávány za účelem

Kdo zpracovává osobní údaje

Osobní údaje uživatelů informačního centra zpracovávají výhradně pracovníci informačního centra, kteří jsou touto činností pověřeni a jsou k tomuto úkonu řádně instruováni. Osobní údaje registrovaných uživatelů předává informační centrum dalším zpracovatelům pouze v případě, jestliže uživatel sám požádá o předání svých údajů, jestliže tak stanoví zákon nebo v případě ochrany svých práv při vymáhání dluhu.

Jaké údaje informační centrum zpracovává a jak jsou chráněny

Informační centrum Aš zpracovává základní a další osobní údaje registrovaného uživatele, jeho zákonného zástupce a ručitele, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní, a to v podobě listinné i elektronické. Písemnosti jsou zabezpečeny obvyklými prostředky tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob, přístup k elektronické evidenci je zabezpečen hesly.

Základní údaje žadatele o registraci – povinné údaje:

jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, je-li jiná než adresa trvalého pobytu

Další údaje - žadatel o registraci není povinen uvést:

korespondenční adresa, e-mailová adresa, akademické tituly, další možná spojení na čtenáře (telefon, fax apod.)

Údaje ostatních uživatelů služeb informačního centra, pokud jsou požadovány, jsou vždy přizpůsobeny účelu zpracování s důrazem na co nejmenší rozsah těchto údajů.

Doba uchovávání osobních údajů

Informační centrum uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a dva roky poté. Po uplynutí této doby údaje informační centrum anonymizuje, což znamená, že smaže všechny údaje, na základě kterých je možné uživatele identifikovat, a zbylé údaje tak není možné k němu přiřadit. Tato pak informační centrum využívá pro statistické účely.

Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči informačnímu centru žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb.

Registrovaný uživatel oznámí informačnímu centru případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu, může požádat o opravu nebo vymazání osobních údajů, které o něm informační centrum zpracovává po prokázání platným osobním dokladem, a to osobně v informačního centra u pracovníka centrálního pultu.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Informační centrum registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů informační centrum vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

S podněty ohledně svých osobních údajů se obracejte na informační centrum: info@infocentrum-as.cz, tel. 777 468 113.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.