Naše regiony

Zajímavosti Aše, Selbu a Adorfu v kostce

Unsere regionen

Merkwürdigkeiten aus Asch, Selb und Adorf im Würfel

 

Aš / Asch

Město, kde se určitě nudit nebudete. Aš, město s nejkratším názvem mezi všemi obcemi v České republice (spolu s obcí Eš), leží v ašském výběžku, v nadmořské výšce 666 metrů, obklopeno ze dvou stran Německem.

Asch – der Stadt, in der Sie gewiss keine lange Weile haben werden. Asch, die Stadt mit dem kürzesten Namen von allen Gemeinden in der Tschechischen Republik (zusammen mit der Gemeinde Eš/Esch), liegt im Ascher Zipfel in der Höhe von 666 m ü. M., von zwei Seiten mit Deutschland benachbart.

Adorf

Nejstarším městem v oblasti Horního Fojtska (Vogtland) je město Adorf/Vogtl. Založené již ve 13. století na řece Bílý Halštrov (Weiße Elster), vyvíjelo se ze zemědělského města v malé průmyslové město až do dnešní podoby města služeb a turismu, ve kterém stojí za to žít.

Als älteste Stadt im Oberen Vogtland gilt der Ort Adorf/Vogtl. Schon im 13. Jahrhundert an der Weißen Elster gegründet, entwickelte sie sich von der Ackerbürgerstadt zur kleinen Industriestadt zur heutigen lebenswerten Stadt der Dienstleistungen und des Tourismus.

Selb

Město porcelánu. Velké okresní město Selb je hornofranckým městem se 16.000 obyvateli, které se prezentuje širokým spektrem zajímavostí, jaké by ve městě srovnatelné velikosti nikdo nepřepokládal: Mnoho zeleně ve městě i přes poměrně vysokou hustotu průmyslu, tvůrčí prvky významných umělců dotvářející obraz města, kulturní zařízení, sportoviště a spousty dalších.

Porzellanwelt Selb. Die Große Kreisstadt Selb ist eine hochfränkische Stadt mit rund 16.000 Einwohnern, die ein vielfältiges Spektrum an bemerkenswerten Dingen vorweisen kann, die man in Orten vergleichbarer Größe nicht vermuten möchte: Viel Grün in der Stadt trotz einer relativ hohen Industriedichte, Gestaltungselemente von namhaften Künstlern im Stadtbild, kulturelle Einrichtungen, Sportstätten und Vieles mehr.

 
Evropský fond pro regionální rozvoj Euregio Egrensis Ziel 3 / Cíl 3 Ziel 3 / Cíl 3

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Es wird durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mitfinanziert.

Verze pro tabet (celá obrazovka)                 Tablet-Version (Vollbild)